Back

★ थारु भाषा - नेपालको संस्कृति ..                                               

नेपालको संविधान २०७२

यो नेपालको संविधान 2072 मा नेपाल मा विद्यमान संविधान । यो नेपालको वर्तमान संविधान सभा गरेका थिए । यो जनता प्रतिनिधिहरूको पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सातौं संविधान हुनेछ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गरेर निर्वाचित संविधानसभा वर्ष 2072 श्रावण 30, अन्तिम यो संविधान, दुई-तिहाई भन्दा बढी मत पारित गर्न यो । साथै को इतिहास मा मानिसहरूको बीचमा गए, को ड्राफ्ट तयार गरेर पहिलो र संसारको को सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । नेपाल मा, Terai क्षेत्र को जिल्ला मा, यसको विरुद्ध आवाज उठ गर्न पनि भने, गणित पूरक को संख्या वृद्ध संविधान, बहुमत को अध्यक्ष देखि घोषणा छ । संविधान 2072 को अक्टोबर 1 गत वर्ष संविधानस ...

                                     

★ थारु भाषा

र भाषा र समुदाय, मा बोलिने भाषा. यो भाषा को अन्य, hashing को अनुकूलता हुनेछ । र यो भाषा नेपालमा बोलिने एक प्रमुख भाषा हो । र दौड मा र एक भाषा को प्रकार देखि मानक कि धेरै अन्य भाषा छ । र भाषा वा गीत तीन Dagur, वा मुख्य प्रशिक्षक को भाषा पनि भनिन्छ । नेपाल को पश्चिम गर्न भूभाग, यिनै भाषा बाहेक, पूर्व र समुदाय in Chitwan संग र भाषा बोलेको छ जो पश्चिम र भाषा भन्दा फरक हुनेछ । यो अन्त छ, अन्तर्राष्ट्रिय मा बोलिने भाषा को संगीत मेल खान्छ गर्न पत्राचार नेपाली बंगाली भाषा, आदि. s Malaak यो देखिन्छ तथापि र मूल भाषा अन्य भाषा, विकास हुन फेला थियो किनभने अरूलाई र भाषा, मोटर, visita गरिएको छ, सभ्य, र prescript छ र भाषा अझै पनि गरिरहेको एक मौलिकता छ । र भाषा मा एक अद्वितीय प्राचीन बना नै कथा, कथा रूपमा यो सङ्ग्रह Greentree पनि आवश्यकता छ

ढाँचा र भाषा मा पछि, इतिहास र भाषा छ. कुनै लिखित इतिहास सम्म, पोखरी पनि छ, भाषा धेरै पुरानो मानक, र मतदान प्राचिन पाली भाषा मा पनि लिंक मा बारम्बार भाषा, पनि मा मिलानको को नेपाल मा, Terai, जसलाई प्रमुख भाषा र बारेमा भाषा विकास मा नेपाल-it s not दाऊदले को क्षेत्र प्राचीन शाक्य र कोलि अमेरिका, देखि विकास मानिन्छ । किनभने यसको गहिराई क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्न र अझै पनि छन् गर्न पाइने नेपाल, पश्चिमी जिल्ला मा Kailali क्यान्सर मा जीवित र मा हुनुको एक उच्च स्थान र हाँ र Utimaco छ ।

                                     
 • ज ल ल स ग ज ड एक स म न म थ र क बस ब स छ थ र हर ल ब ल न म ख य भ ष ल ई थ र भ ष भन न छ यस ज ल ल क ध र म क स थलम र म भ र भट ट अन तर गत ध ध श व र मह द व
 • थ र ज त न प लक मध य - पश च म भ भ गम रह क स र ख त उपत यक भ त र तर ई भन न द ङ उपत यक द उख र उपत यक च तवन उपत यक म ड उपत यक मर नख ल उपत यक
 • जनज त क बस बस रह क छ यह ध र ब ल न भ ष थ र ह क नक यह थ र क जनसङ ख य ध र भएक ल यह थ र भ ष ब ल न छ न प लक र ष ट र य जनगणन
 • न प ल भ ष new अवध भ ष awa भ जप र भ ष bh, bho बह ङ भ ष ख म भ ष kip ल म ब भ ष lif मगर भ ष mgp, mrd म थ ल भ ष mai अ ग क भ ष बज ज क भ ष थ र भ ष
 • आद च ड पर वहर मन ईन छन य क ष त रम अछ म भ ष ब ल न हर बढ छन र कत ब तड क भ ष र कत र न थ र भ ष पन ब ल न छ पहर य ब क बज र ब ण बज र
 • प र च न र ज सलह स र ह रनक फ ल न मक प स तक ल ख न भएक छ उह क म थल र थ र द ब भ ष म त भ ष क र पम व क स गर न भएक ह स लम सप तर क म एम ल तर फ ट
 • ब न तव - चन द रकल र ई ग र ङ - ग व न द ग र ङ प र व य थ र - भ द व भगत पश च म थ र - न म स थ र अवध - द ग व जय म श र भ जप र - र क श स ह स स क त
 • प रम ख जनज त म ब र हमण, क ष त र थ र मस लम न, य दव, ल ध, ग र ङ ग, प स त ल मल ल ह, ध व आद ह न र ष ट र य भ ष न प ल भएपन यस ज ल ल म ल अवध
 • बह स स क त क र बह ज त य म ल क ह न प ल सम जक व व ध अङ गहर छन जस त मध स थ र क च ल म ब य ख र ई, ह य र स न व र, झ क र तहर मगर, थ म च प ङ
 • ज न, क र श च यन धर म अपन उन हर पन छन यस ज ल ल म क षत र र ई, मगर, थ र ब र म हण, त म ङ ग, क म न व र, दन व र, दम ई, स र क म झ म सहर, स न व र
                                     
 • सञ च लन ह न पर छ र ड य ब ल र र ष ट र य भ ष न प ल ल ई र ष ट र य एकत क प रत कक र पम म न दछ स थ स थ न य भ ष तथ भ ष क हर क स रक षण र व क सक ल ग
 • क र य लय स थ पन गर न सक न आद व स जनज त आय ग मध श आय ग थ र आय ग म स ल म आय ग आय गक प नर वल कन र ष ट र य स रक ष पर षद
 • बस द तर ईक थ र स ग म स य आप mन परम पर गत धर मकर म भ ल य र थ र वन य वड यक थरक थ र यह श ख क एक पर व र ह भन न म न यत छ श नक ग त र य अलड अन तरगतक हर
 • दशमलव प रत शत रह क द ख एक छन यस ग व सम ब र मण, क ष त र च धर थ र म झ स र क र ई, श र ष ठ, ग र ङ, त म ङ पर य र, व श वकर म लग यतक ज त हर क
 • वर ग आद जन उ द स भन द पह ल आउन न मम : ग र वर ग, शरद ऋत वर ष य म, थ र ज त द ईभन द बढ शब दब ट बन क समस त शब दम न न च न प न श क ष
 • क ष त र मगर, ग र ङ, न व र, दम ई, स न र, थ र भ ष म ख य भ ष हर न प ल अवध ग र ङ, न व र मगर, थ र भ ष समय क ष त र य ट स न प लक प रम ण क
 •   म ख य ज त यत ब र ह मण, क ष त र मगर, ग र ङ, न व र, दम ई, स न र, थ र भ ष म ख य भ ष हर न प ल अवध ग र ङ, न व र मगर, थ र समय क ष त र य ट स
 •   म ख य ज त यत ब र ह मण, क ष त र मगर, ग र ङ, न व र, दम ई, स न र, थ र भ ष म ख य भ ष हर न प ल अवध ग र ङ, न व र मगर, थ र समय क ष त र य ट स
 •   ज तज त ब ह न, क ष त र थ र न व र, ग र ङ, मगर, त म ङ, क म ल, दम ई, म सहर आद धर म ह न द ब द ध भ ष स थ न यहर न प ल थ र त म ङ, ग र ङ, मगर आद

Users also searched:

नेपालको संविधान २०७२, पलक, सवधन, उनलड, वशषतहर, पलकसवधनमलकहक, पलकसवधन, पलकसधनकवशषतहर, पलकसवनधर, सवधनभनकह, पलकसवनकधर, नयकन, मलक, पलकसवधनउनलडpdf, थरभष, थारु भाषा, नेपालको संस्कृति. थारु भाषा,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Untitled.

कामकाजी थारू भाषा कार्यान्वयन हुन सकोस् 2 घोराही उपमहानगरपालिकाले आजदेखि लागू हुने गरी थारू भाषालाई कामकाजी भाषाका रुपमा काम गर्ने र मिल्ने गरी आबश्यक ब्यबस्था समेत. घोराहीमा थारूभाषामा पठनपाठन हुने. लिम्बू, थारू, लेप्चा, तामाङ, गुरुङ, मेचे, कोचे, यादव, राजवंशीलगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने नेपाली, मैथिली, किराँती, तामाङ, लिम्बू, गुरुङ, लेप्चा, मगर र थारू भाषा मुख्य. राना थारू समुदायको भाषा Kalika FM. थारू भाषा बिगारेको होइन, सपारेको. गोरखापत्रको पाठक पत्रमा भाषा बिगार्ने छुट छ….

Aadibasi bibaran 2073 074 0.pdf भरतपुर.

थारू मैथिली भाषा Tharu Maithili Language सँग १२६ जना सदस्यहरू छन्। This group is for Tharu and Maithili language. किन बाँच्नुपर्छ मातृभाषा?. विहिवार बेलौरी स्थिति आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि थारू कल्याणकारीणी सभाले कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको हो । ​थारू एकता हमार सान, शिक्षा भाषा. थारू विषयको अनुसन्धानमा टेकनाथ. बर्दिया जिल्लाका थारूहरू बर्दियाको पूर्वमा पर्ने दाङ जिल्लालाई आफ्नो मूल थलो भनेर दाबी गर्ने तथा आफ्नो छुट्टै भाषा भएका. देशौरी र दङ्गौरा थारू भनेर चिनिने आदिवासी. View Untitled. २०७५ चैत २२ र २३ गते रुपन्देही जिल्लाको मुर्गियामा रुपन्देहीको मुर्गियामा थारू भाषा गोष्ठी एवम् साहित्य सम्मेलन आयोजना गरियो । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, मातृभाषा र.


केपी शर्मा ओली: प्रधानमन्त्रीले BBC.

भाषा: नेपाली, हिन्दी, अँग्रेजी, थारू, मगर खाम राष्ट्रियता: नेपाली. शिक्षा. नेपाल क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्रदर्शनीमार्ग, काठमाडौं कानून स्नातकोत्तर एलएल.एम. नेपाल कानून पत्रिका सर्वोच्च अदालत. थारू कल्याणकारी सभा सप्तरीद्वारा मंगलबार जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिकास्थित कुशहामा éस्आयोजित माघी महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भाषा, संस्कृति र. थारू एकता हमार शान, शिक्षा भाषा. अवधी भाषा. वि.सं. २०७२ साल मंसिर ८ गते मंगलबार. हम लोग कै संविधान. समावेशी संविधान. या. म. १. नेपाल के सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परे थारू लगायत नागरिक कै. नेपाल में.

दोस्रो थारु साहित्यिक मेला.

नेपालि साँकेतिक भाषा नेपालका बहिरा समुदायले प्रयोग गर्ने बैज्ञानिक तवर वाट बिकास १ सामजिक रूपले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खश आर्य, मधेशी, थारू,. थारुको पहिचान र संस्कृतीको. क, कुलपति श्री गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्रमुख, भाषा नेपाली भाषा, कोश र व्याकरण विभाग. ख, उपकुलपति डा.जगमान गुरुङ रेहाना बानु सैयद, सदस्य. श्री अशोक थारू, आमन्त्रित सदस्य. जगेर्ना गर्नुपर्ने राम्रा चलनहरू. थारू भाषाको नाटक करोट शुक्रबादेखि सर्वनाम थिएटरमा मञ्चन भइरहेको छ। प्रणव यसले थिएटरमा थारु समुदायको युवाहरुलाई आकर्षण गर्नुका साथै थारु भाषा, सँस्कृतिलाई पनि.


डाउनलोड सहकारी विभाग.

मुसहर, मुसलमान, चौधरी तथा थारूको मुख्य बसोवास रहेको इटहरी उप महानगर क्षेत्रमा मुख्य भाषाका रूपमा नेपाली, थारू, मैथिली, राई, लिम्बु, तामाङ, सुनुवार नेवारी भाषा बोलिन्छ ।. कामकाजी थारू भाषा कार्यान्वयन हुन. प्रशासनको वक्रदृष्टि परेकाले धेरै मित्र बनाउन सकेन । थारू भाषा तथा. साहित्य उत्थान मञ्च, पश्चिमाञ्चल नेपालले प्रकाशन गरेको गोचालीका. संस्थापक सम्पादक महेश चौधरी थिए​. गोचालीदेखि चलीगोचाली Annapurna Post. नं.१६२ को क्षेत्रफल २ १९ १२ जग्गाको मोही मेरो पिता झुथरा थारू भई मोहियानी हकको यी दस्तावेजहरू, संस्कृत, हिन्दी, थारू भाषा आदिमा जारी भएकासमेत पाइएबाट विभिन्न कालखण्डका.


राना थारू समुदायको भाषा Deshsanchar.

सहभागीबीच मतएक्यता बनाउन सहयोग पुर्याबउने, थारू भाषा र साहित्य सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गर्ने र थारू साहित्यिक प्रकाशनको बजारीकरण गर्न मद्धत पुर्याेउने उद्देश्यले. प्रदेश प्रदेश १ प्रदेश २ बागमती. तथा शाखा अधिकृत श्री भीमादेवी कोइराला, भाषा सम्पादन गर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका १. पाठ पढेर तलको तालिका भर्नुहोस् संस्कार. लिम्बु जाति. थारू जाति. क जन्म संस्कार.

Nepal Academy.

भाषा नबुझ्दा कञ्चनपुरका राना थारू समुदायका महिला सरकारी कार्यालयबाट सेवाबाट वञ्चित शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा विधवा भत्ताका लागि चौथो पटक पुगेकी बन्धो रानाले भाषा. नेपालको संविधान २०७२ को. देवनागरी लिपिमे लिख्जैना नेपाली भाषा नेपालके सरकारी कामकाजके भाषा हो। सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल थारू लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग.


थारू कल्याणकारी सभा र थारू अान्दोलन.

प्रायः अल्पसङ्ख्यक भाषा को क्षमतामा अभिवृद्धि त हुन्छ तर मातृभाषा भने क्षय हुने भोजपुरी, विक्रममणि त्रिपाठी अवधी, अमृत योञ्जन तामाङ, दिल्ली चौधरी दगौरा थारू, पदम. नेपाल कानून पत्रिका. मैथिली भाषा. शीत लहरीके समयमे भोजपुरी भाषा. शीत लहरी के समय ठण्डा के कारण थारू भाषा. शीत लहरके समयमे ठण्डीक कारण. मनैनके ज्यान फे जाइ सेकठ । ओहेसे. डन्डुर हुइना. थारू पत्रपत्रिकाको विगत र Martin Chautari. थारू भाषाको नाटक करोट शुक्रबारदेखि सर्वनाम थिएटरमा मञ्चन भइरहेको छ। यसले थिएटरमा थारू समुदायका युवालाई आकर्षण गर्नुका साथै थारू भाषा, संस्कृतिलाई पनि प्रवद्र्धन.

थारू मैथिली भाषा Tharu Maithili Language Facebook.

१७ औँ मुक्त कमैया दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिभिजनद्वारा निर्माण गरिएको हामी थारू नामक थारू समुदायको जीवनशैली, वेषभूषा, भाषा संस्कृति र परम्परालाई समावेश गरी करिब ५०. जनजाति थारू Indigenous Voice. भेषभुषा, भाषा, संस्कृति युक्त मिश्रित सामाजिक परिवेशको विपन्न ग्रामिण समुदाय र त्यसको ट गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततातर्फ स्थानीय थारू भाषा एवम् संरक्षण शिक्षा. नेपाली नबोल्ने मातृभाषीलाई नेपाली. कञ्चनपुर – कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोवास गर्ने राना थारू समुदायको भाषा संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नका लागि व्याकरण निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। भाषा. थारू भाषिक शुद्धतामा प्रश्न. पश्चिमा थारु भाषा नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे आपन भाषा, लिपि, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल थारू लगायत नागरिकके संस्था खोल्ना ओ सञ्चालन.


थारू भाषाको नाटक करोट शुक्रबादेखि.

३ बस्ने मनिराम थारू म जिम्मा थियो मसँग मौजुद नभएकोले पछि दिन्छु नपत्याए भाषा तोकी कपाली तमसुक गरी दिन्छु भन्दा किसुन थारू मञ्जूर भएकोले व्यवहार आपसमै मिलाउनु भनी यस. Tharu paschim bhasha 8 12.pdf. नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने. ज थारु समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको. अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा. करोट मा थारू संस्कृति फोटो फिचर. अहिले नगरपालिकाले प्राथमिक तहका लागि थारू भाषाको पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी तामाङ, कोचिला थारू, डोट्याली, हुम्ला तिम्बती, डगौरा थारू र वालुङ्गेमा समाज भाषा वैज्ञानिक.

रुपन्देहीको मुर्गियामा थारू भाषा.

कार्यक्रमहरू. लागत रू. १ थारू कल्याणकारी छात्रवास मर्मत वडा नं.१०, चितवन २ थारू वरम थान, टस, वरूवा भरतपुर ८. ३ थारू ६ बहिरा व्यक्तिहरूको लागि सांकेतिक भाषा तालिम. १५००००. थारु समुदायका महिलाहरु भाषा. Показаны результаты по запросу.


अनटाइटल्ड Untitled.

थारू जातिलाई चिनाउन ५० ५५ ओटा ग्रन्थहरू प्रयोग गरेर यो सानो किताब लेखिएको छ । भाषा विज्ञानमा थर्ब को अल्पप्राणीभवन हुँदा तर्ब हुन्छ र तर्ब को घोषीभवन हुँदा. थारु आयोग ऐन, २०७४ नेपाल कानुन आयोग. त्यसबाहेक भोट बर्मेली हिमाली भाषामा राजी, राउटेको खाम्ची, मुगाली कार्मारोङ. अनि आर्य परिवारको थारू भाषा र अनेक खस मातृभाषाहरू छन्। कर्णाली प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, बोन. Bg भाषा आयोग. कञ्चनपुर, चैत १ । भाषा नबुझ्दा कञ्चनपुरका राना थारू समुदायका महिला सरकारी कार्यालयबाट सेवाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । नेपाली भाषा नबुझ्दा सरकारी कार्यालयबाट राना.


नया कानून 2075.

नेपालको संविधानमा मौलिक हकहरूको. नेपालको संवैधानिक इतिहासमा वि. सं. २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ तथा २०७२ मा संविधान बनेका छन् । वि. सं. २००४ को नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन बन्दा जहाँनिया राणा. नेपालको संविधान २०७२ धारा ७६. नेपालको संविधान, २०७२ प्रदेश सभा. नेपालको संविधान २०७२ मा समेटिएका हाम्रा सवाल. दस्तावेज. नेपाली नागरिक भएको हैसियतले यस संविधानमा उल्लेख भएका सबै अधिकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अन्यसरह समान.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →